به فاک رفتن

به فاک رفتن

معنی

همان به گا رفتن است.