کلفت بار کسی کردن

کلفت بار کسی کردن

معنی

فحش رکیک دادن:
حاجیت هر چی کلفت بار محمود می کرد از رو نمی رفت